Aktualności
 
Aktualności
 

EU tender results 40% costs down for variable part of electricity of IDM

 

-       01 Jan 2017

 

Because of IDM network consists of 167 active nodes includes 42 backbone containers, 93active distribution cabinets and 32 NGA cabinets), the network consumes much of electricity. In containers, two air conditioners maintain adequate temperature and humidity, DWDM equipment consumes max 3KW of electricity, a router consumes max 16.8 KW. In addition, each 93 active distribution cabinets also requires electricity to operate correctly which has 8.4KW router in the cabinet and 32 NGA cabinets also require electricity. Therefore, reducing the cost of electricity is a key part of the cost management in IDM operation.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Invisible WDB in the IDM network are getting visible in NOC

 

-       01 Mar 2017

 

The IDM network, which has total 3,680 km of fiber optic network, 42 ​​backbone nodes, and 308 distribution nodes, had been suffered from no visibility of passive only distribution links and nodes(refers to WDB). Even the cable was damaged by third party, the network operation center could not monitor due to the limited architecture of the IDM network. In usual, active nodes could be monitored by checking connection status in various methods which include PING at every period. However, over the half of the distribution nodes of the IDM were passive only node which means there is no active devices to react PING, even no electricity. Therefore, the operation center could not monitor the status of the node and relations.

ZOBACZ WIĘCEJ

Over the half of the invisible passive nodes got visible based on Loop-B

 

 

-       01 Aug 2017

 

KBTO announced that half ofthe invisible WDB nodes due to architectural limitation of the IDM got visible in the operation center. After beginning Loop-B plan from the March, 2017, over half of WDB nodes are now visible. The figure shows WDB nodes that already looped, which are visible in monitoring system.

ZOBACZ WIĘCEJ

Szerokopasmowy Internet dla Mazowsza

Szerokopasmowy Internet dla Mazowsza

 

Nea Net, który jest lokalnym dostawcą sieci na  Mazowszu, wyraził zgodę na współpracę z firmą KBTO w celu użytkowania infrastruktury sieci IDM (Internet dla Mazowsza).

ZOBACZ WIĘCEJ

Koreańscy partnerzy przekazali Szkole w Grygrowie sprzęt komputerowy

Koreańscy partnerzy przekazali Szkole w Grygrowie sprzęt komputerowy

 

26 września 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Grygrowie gościliśmy Byungchun Jungprezesa Zarządu Firmy KBTO oraz Krzysztofa Gawędę – kierownika firmy. Spółka KBTO jest operatorem mazowieckiej sieci szerokopasmowej utworzonej w ramach największego w tej dziedzinie projektu w Europie - „Internet dla Mazowsza”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Opinia Prezesa UKE w sprawie Oferty Ramowej

 

W dniu 7 stycznia  2016 r. Prezes UKE wydał opinię zatwierdzającą Ofertę Ramową Operatora Mazowieckiej Sieci Szerokopasmowej zreazlizowanej w ramach projektu "Internet dla Mazowsza”.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się Uroczyste Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza". Zakończenie budowy sieci światłowodów ogłosił uroczyście w czwartek na konferencji na Stadionie Narodowym marszałek Mazowsza Adam Struzik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste Otwarcie Centrum Zarządzania Siecią

Uro­czy­ste Otwar­cie
Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią


21 wrze­śnia br. odbyło się Uro­czy­ste Otwar­cie Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią zre­ali­zo­wa­nego w ramach pro­jektu „Inter­net dla Mazow­sza”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Cen­nik hur­towy prze­ka­zany do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej


17 listopada br. KBTO prze­ka­zało do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej Ofertę Ramową wraz z cen­ni­kiem hur­to­wym. Zostało w nim uwzględ­nione wiele uwag zgło­szo­nych przez ope­ra­to­rów w trak­cie kon­sul­ta­cji. 

ZOBACZ WIĘCEJ

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt