Aktualności
 
Aktualności
 

Cen­nik hur­towy prze­ka­zany do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej


17 listopada br. KBTO prze­ka­zało do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej Ofertę Ramową wraz z cen­ni­kiem hur­to­wym. Zostało w nim uwzględ­nione wiele uwag zgło­szo­nych przez ope­ra­to­rów w trak­cie kon­sul­ta­cji. Cen­nik w swej kon­struk­cji przy­po­mina ten obo­wią­zu­jący w Wiel­ko­pol­skiej Sieci Sze­ro­ko­pa­smo­wej, z opu­stami dla obsza­rów o mni­ejszym zalud­nie­niu. Pełen zakres usług KBTO pla­nuje zacząć od stycz­nia przy­szłego roku, jed­nak wcze­śniej na nie­któ­rych obsza­rach będzie sprze­da­wać usługi pasywne (np. dzier­żawę ciem­nych włó­kien).

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt