Aktualności
 
Aktualności
 

Uro­czy­ste Otwar­cie Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią

21 wrze­śnia br. odbyło się Uro­czy­ste Otwar­cie Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią zre­ali­zo­wa­nego w ramach pro­jektu „Inter­net dla Mazow­sza”.

– Jeste­śmy w przeded­niu rewo­lu­cji cyfro­wej w Pol­sce, któ­rej klu­czem jest dobra komu­ni­ka­cja na odle­głość, czyli przez Inter­net. Dziś ta część, któ­rej eta­pem jest mazo­wiecka sieć inter­ne­towa z odcin­kiem 4,5 tysiąca świa­tło­wo­dów, jest info­stradą do dal­szej budowy. Przy­nie­sie ona bez­po­średni dostęp do Inter­netu w domach, fir­mach i urzę­dach. – mówił mini­ster Halicki.

 

Serce inwestycji

 

CZS – tu skupia się cały monitoring i logistyka związana z zarządzaniem siecią szerokopasmową. Monitorowanie zdarzeń w sieci, reagowanie na awarie, koordynacja działania ekip wykonujących prace planowane, odpowiadanie za przekazywanie informacji o stanie sieci do innych jednostek organizacyjnych KBTO Sp. z o.o. oraz czuwanie nad  wydajnością sieci – to kilka podstawowych funkcji, jakie będzie pełniło centrum.

 

Szybka interwencja

 

Dzięki wykorzystaniu systemów zarządzania pracujący w CZS będą bardzo szybko reagować na potencjalne błędy w nadzorowanych elementach sieci. Funkcja monitorowania wydajności, którą posiada CZS pozwala określić dostępne zasoby i kondycję sieci.

Wykonawcą Centrum jak i całego przedsięwzięcia jest konsorcjum firm KT Corporation (lider), Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, Biatel Telekomunikacja, BIT i KBTO.
Centrum działać będzie 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu i 365 dni w roku.
CZS jest elementem spajającym funkcjonowanie sieci Internet dla Mazowsza, inwestycja jest jedną z największych tego typu w Europie. Projekt „Internet dla Mazowsza” zakłada uzupełnienie istniejącej na Mazowszu infrastruktury światłowodowej, tak aby pokrycie zasięgiem do szerokopasmowego Internetu w woj. mazowieckim wynosiło powyżej 90%.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z otwarcia
Autorem zdjęć jest Krzysztof Gawęda

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt