Internet dla Mazowsza
 
Internet dla Mazowsza
 
Internet dla Mazowsza

 

 

REGIO­NALNA SIEĆ SZE­RO­KO­PA­SMOWA
ZE ŚROD­KÓW PUBLICZ­NYCH


Pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza” zakłada wybu­do­wa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej oraz wybu­do­wa­nie sieci NGA (FTTB) w 33 miej­sco­wo­ściach. Pro­jekt kon­cen­truje się na „bia­łych obsza­rach NGA” (tj. obsza­rach, na któ­rych obec­nie nie ma infra­struk­tury NGA, a inwe­sto­rzy pry­watni nie pla­nują inwe­sty­cji w taką infra­struk­turę w ciągu naj­bliż­szych trzech lat). Wybu­do­wana sieć zapew­nia moż­li­wość dostępu, za pośred­nic­twem Inter­netu, do usług tele­in­for­ma­tycz­nych świad­czo­nych drogą elek­tro­niczną dla miesz­kań­ców, przed­się­biorstw i podmio­tów publicz­nych na Mazow­szu. Pro­jekt jest odpo­wie­dzią na stwier­dzone poważne nie­do­statki infra­struk­tu­ralne ze strony ope­ra­to­rów komer­cyj­nych ofe­ru­ją­cych usługi sze­ro­ko­pa­smowe jak rów­nież ze względu na braki kon­ku­ren­cji skut­ku­jące wyso­kimi cenami i nie­od­po­wied­nimi usłu­gami. Pro­jekt został opra­co­wany przy zało­że­niu mini­ma­li­za­cji wpływu nowej sieci na rynek i plany inwe­sty­cyjne ist­nie­ją­cych ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Wybu­do­wana w ramach pro­jektu sieć szkie­le­towa i dys­try­bu­cyjna speł­nia wymogi sieci NGN, a dodat­kowo w 33 miej­sco­wo­ściach będzie seg­ment sieci NGA z dostę­pem do budyn­ków.


Celem pro­jektu jest dostęp do wybra­nego ope­ra­tora łącz­no­ści elek­tro­nicz­nej i wybra­nej plat­formy tech­no­lo­gicz­nej, a także dostęp do usług dostar­cza­nych w ramach sieci NGA w obsza­rach wyklu­cze­nia cyfro­wego. Reali­za­cja pro­jektu to rów­nież wzrost kon­ku­ren­cyj­no­ści gospo­dar­czej w zasięgu woje­wódz­kim i glo­bal­nym, a także zwięk­sze­nie poziomu wykształ­ce­nia miesz­kań­ców i zmniej­sze­nie poziomu bez­ro­bo­cia w woje­wódz­twie. Przed­się­wzię­cie zmi­ni­ma­li­zuje róż­nice mię­dzy przed­się­bior­stwami zlo­ka­li­zo­wa­nymi na róż­nych obsza­rach regionu.


„Inter­net dla Mazow­sza” to jeden z naj­waż­niej­szych pro­jektów reali­zo­wanych przez Samo­rząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego. Pozwoli jesz­cze bar­dziej ener­gicz­nie dbać o roz­wój całego Mazow­sza, poprzez prze­ciw­dzia­ła­nie wyklu­cze­niu cyfro­wemu.


Wyko­nawcą przed­się­wzię­cia jest kon­sor­cjum firm KT Cor­po­ra­tion (lider), Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland, War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, Bia­tel Tele­ko­mu­ni­ka­cja, BIT S A. i KBTO Sp. z o. o.


Samo­rząd Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego w 2013 r. pod­pi­sał umowę z pol­sko-kore­ań­skim kon­sor­cjum KT Cor­po­ra­tion na reali­za­cję budowy świa­tło­wo­do­wej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej na tere­nie Mazow­sza. To naj­więk­sze tego typu przed­się­wzię­cie reali­zo­wane w Euro­pie. Ideą jest m.in. budowa 3640 km sieci świa­tło­wo­do­wej, a co za tym idzie stwo­rze­nie dostępu do Inter­netu dla pra­wie wszyst­kich miesz­kań­ców Mazow­sza oraz podnie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści gospo­dar­czej i spo­łecz­nej w regio­nie. Pro­jekt reali­zo­wany jest w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego.

   

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt