O firmie
 
O firmie
 
Kolo­ka­cja

 

 

KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”). Czło­nek KT Con­sor­tium skła­da­ją­cego się z KT Cor­po­ra­tion, Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland S.A., War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych S.A., BIA­TEL Tele­ko­mu­ni­ka­cja S.A., BIA­TEL BIT S.A. Rolą KBTO jest świadczenie usług hurtowych Operatorom Sieci Dostępowych.

 

   

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt