Dostęp do sieci Internet
 
Dostęp do sieci Internet
 
Dostęp do sieci Internet

 

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury oraz zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji do sieci innych ope­ra­to­rów poprzez sieć Ope­ra­tora Infra­struk­tury. W ramach umowy OI dostar­cza gwa­ran­to­wane publiczne adresy IP, umowę SLA. Dołą­cze­nie sieci IP Klienta do sieci IP Ope­ra­tora Infra­struk­tury reali­zo­wane jest za pomocą routingu sta­tycz­nego lub za pomocą routingu BGP.

 

 

 

   

Opłaty związane z Dostępem do Sieci Internet w SLA STANDARD

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY – SLA STANDARD

PREZEPUSTOWOŚĆ

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA [PLN]

100 Mb/s

500

600

200 Mb/s

500

1 100

300 Mb/s

500

1 600

500 Mb/s

500

2 300

1 Gb/s

500

3 800

 

powyżej 1 Gb/s

5 [PLN] za 1 Mb/s

Zmiana parametrów łącza

300

Dzierżawa adresów IPv4

200

2 [PLN] za adres

 

Opłaty związane z Dostępem do Sieci Internet w SLA TOP

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY PRZY SLA TOP

SLA TOP (6h)

Dopłata 15% do opłat abonamentowych

 

Opusty związane z Dostępem do Sieci Internet

 

OPUSTY LOKALIZACYJNE

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OPUST DO OPŁAT ABONAMENTOWYCH

1

0 - 499 mieszkańców

25%

2

500 - 749 mieszkańców

20%

3

750 - 999 mieszkańców

15%

4

1000 - 1999 mieszkańców

10%

 

 Opusty lokalizacyjne określają dane z tabeli inwentaryzacyjnej
>POBIERZ<

  

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt