Dzierżawa Ciemnych Włókien
 
Dzierżawa Ciemnych Włókien
 
Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury lub dzier­żawa jed­nego lub wię­cej ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych zesta­wio­nych pomię­dzy stud­niami kablo­wymi Ope­ra­tora Infra­struk­tury i połą­czo­nych z sie­cią Klienta.


Ope­ra­tor Infra­struk­tury zapew­nia dla włó­kien świa­tło­wo­do­wych para­me­try wg ITU-T G. 652, udo­stęp­nia włókna świa­tło­wo­dowe do eks­plo­ata­cji Klienta, doko­nuje kon­ser­wa­cji tech­nicz­nej Ciem­nych Włó­kien oraz zacho­wuje dostęp­ność włó­kien świa­tło­wo­do­wych zgod­nie z SLA.

 

   

Opłaty związane z dzierżawą ciemnych włókien

 

UMOWA TERMINOWA 12* MIESIĘCY - SLA STANDARD

PRZEPUSTOWOŚĆ

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA ZA 1 KM [PLN]

1J

1 000

70

2J

1 000

100

Opłata za większą liczbę włókien- każde dodatkowe włókno ponad 2 J

Wielokrotność opłaty za 1 J

 

Opłaty związane z dzierżawą włókien światłowodowych w SLA TOP

  

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA TOP

SLA TOP(6h)

Dopłata 15% do opłat abonamentowych

 

 Opusty związane z Dzierżawą Ciemnych włókien

 

OPUSTY LOKALIZACYJNE

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OPUST OPŁAT ABONAMENTOWYCH

1

Sklasyfikowana jako NGA w Załączniku nr 2

50% na włókna pomiędzy szafą NGA,
a pozostałymi elementami sieci NGA

2

0 - 499 mieszkańców

20%

3

500 - 749 mieszkańców

15%

4

750-999 mieszkańców 10%

 

Opusty lokalizacyjne określają dane z tabeli inwentaryzacyjnej
>POBIERZ<

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt