Dzierżawa Kanalizacji Kablowej
 
Dzierżawa Kanalizacji Kablowej
 
Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm. Usługa ta umo­żli­wia Klien­towi uło­że­nie wła­snego kabla świa­tło­wo­do­wego oraz korzy­stanie z prze­ła­̨cz­nic optycz­nych, studni i zasob­ni­ków do ukła­da­nia zapa­sów kabla świa­tło­wo­do­wego i reali­za­cji linio­wych punk­tów styku z sie­cią wła­sną lub sie­ciami innych ope­ra­to­rów, w kolo­ka­cji lub bez­po­śred­nio w stud­niach kablo­wych Ope­ra­tora Infra­struk­tury. Zasób, z któ­rego korzy­sta Klient jest typowo pasywny i nie ma wpływu na typ wpro­wa­dzo­nych do kana­li­za­cji kabli i urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Klient we wła­snym zakre­sie buduje wła­sną infra­struk­turę kablową przy dowol­nie wybra­nej tech­no­lo­gii.

 

 

   

Opłaty związane z Dzierżawą Kanalizacji Kablowej

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY

RODZAJ KANALIZACJI

OPŁATA JEDNORAZOWA

OPŁATA ABONAMENTOWA

Kanalizacja Kablowa (mikrokanalizacja 10mm)

500 PLN

0,27 PLN za metr

Rezerwacja zasobów na kolejne 30 DR

500 PLN

 

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt