Kolokacja
 
Kolokacja
 

 

Kolo­ka­cja

 

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Usługa Kolo­ka­cji obej­muje:

  • dzie­rża­wę miej­sca w Sza­fie o wyso­ko­ści będa­̨cej wie­lo­krot­no­ścią U;
  • dzie­rża­wę Powierzchni Kolo­ka­cyj­nej, tj. powierzchni tech­nicz­nej wypo­sa­żo­nej w sys­temy kli­ma­ty­za­cji oraz gwa­ran­to­wanego zasi­la­nia reali­zo­wa­nego poprzez awa­ryjne pod­trzy­ma­nie bate­ryjne lub zasto­so­wa­nie spa­li­nowych gene­ra­to­rów pra­̨du elek­trycznego. Powierzch­nia Kolo­ka­cyjna wypo­sa­żona jest rów­nież w elek­tro­niczne sys­temy auto­ry­zo­wa­nego doste­̨pu do Obiektu.

Ope­ra­tor Infra­struk­tury dostar­cza Klien­towi w Prze­strzeni:

 

  • gwa­ran­to­wane zasi­la­nie elek­tryczne 230V/50Hz lub 48 V dla Urzą­dzeń, wraz z okre­śloną w Zamó­wie­niu na Usługę ilo­ścią gniaz­dek zasi­la­ją­cych; o para­me­trach okre­ślo­nych w trak­cie wywiadu tech­nicz­nego.
  • w przy­padku zakupu modu­łów Prze­strzeni okre­ślo­nej jako wie­lo­krot­ność 1 U Moc Urzą­dzeń dedy­ko­wana na jedną jed­nostkę roz­li­cze­niową Prze­strzeni (1U) nie może prze­kra­czać 250 W. Ist­nieje moż­li­wość zwięk­sze­nia mocy po doko­na­niu wery­fi­ka­cji warun­ków mocy.
  • Dla jed­nego modułu Prze­strzeni (1U) przy­słu­guje jeden port do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, o ile Zamó­wie­nie na Usługę nie okre­śla ina­czej. W przy­padku więk­szej ilo­ści por­tów Ope­ra­tor Infra­struk­tury nali­czy dodat­kowe opłaty zgod­nie z usta­lo­nymi opła­tami na pod­sta­wie Umowy Ramo­wej oraz Umowy Szcze­gó­ło­wej.


W naszych Węzłach Tele­tech­nicz­nych,
w któ­rych insta­lo­wane są Urzą­dze­nia Klienta zapew­niamy:

  • sys­tem kli­ma­ty­za­cji z redun­dan­cją;
  • sys­tem wykry­wa­nia dymu;
  • gwa­ran­to­wane zasi­la­nie, oparte o przy­łą­cze do sieci ener­ge­tycz­nej oraz zasi­lacze UPS i gene­ra­tory spa­li­nowe;
  • zasi­lacz UPS;
  • agre­gat spa­li­nowy.
   

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY

PREZEPUSTOWOŚĆ

ZASILANIE

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA [PLN]

1U

250W

100

50

Dodatkowy pakiet energii

200W

-

100

Połączenie urządzeń 2-ch OSD w szafie OI*

-

200

200

Rezerwacja zasobów na kolejne 30 DR

 

500 PLN

 

 

* Opłata wynika z  zapewnienia utrzymania połączenia pomiędzy urządzeniami dwóch  OSD na okres obowiązywania umowy z operatorami

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt