Lambda
 
Lambda
 
Lambda

 

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Wystę­puje w dwóch warian­tach:

  • reali­zo­wana w ramach sys­temu Ope­ra­tora Infra­struk­tury na Urzą­dze­niach Ope­ra­tora Infra­struk­tury. W takim przy­padku Ope­ra­tor Infra­struk­tury posiada pełne moż­li­wo­ści tech­niczne do wyko­ny­wa­nia dia­gno­styki reali­zo­wa­nej Usługi,
  • reali­zo­wana poza sys­te­mem Ope­ra­tora Infra­struk­tury na Urzą­dze­niach Klienta. W takim przy­padku Ope­ra­tor Infra­struk­tury nie posiada moż­li­wo­ści tech­nicz­nych do wyko­ny­wa­nia dia­gno­styki reali­zo­wa­nej Usługi.


Usługa jest reali­zo­wana w Loka­li­za­cji i odda­wana w PDU.

Ope­ra­tor Infra­struk­tury świad­czy Usługę w warian­ta­cie 100 Gb/s.

Usługa Lambda to ide­alna pro­po­zy­cja dla dużych ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, dostaw­ców usług inter­ne­to­wych (ISP), ope­ra­to­rów sieci kablo­wych wyma­ga­ją­cych eko­no­micz­nego, szyb­kiego połą­cze­nia sie­cio­wego mię­dzy dwoma punk­tami.

 

 

   

Opłaty związane z Transmisją danych – LAMBDA

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA STANDARD

PRZEPUSTOWOŚĆ

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA [PLN]

1 Gb/s

2 000

1 800

10 Gb/s

2 000

3 200

Alien Lambda

2 000

4 800

 

Usługa protekcji

Dopłata 40% do abonamentu

 

Opłaty związane z Transmisją danych - LAMBDA w SLA TOP

  

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA TOP

SLA TOP(6h)

Dopłata 15% do opłat abonamentowych

 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt