Transmisja danych Ethernet
 
Transmisja danych Ethernet
 

 

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI. Każde indy­wi­du­alne połą­cze­nie EVC pełni dwie funk­cje:

 

  • łączy dwie lub wię­cej loka­li­za­cji abo­nenta (UNI);
  • chroni te dane prze­sy­łane pomię­dzy loka­li­za­cjami abo­nenc­kimi, które nie są czę­ścią tego samego połą­cze­nia EVC.

 

W zależ­no­ści od Zamó­wie­nia na Usługę, Usługa może być świad­czona w warian­cie Ether­net Pri­vate Line (EPL) – usługa oparta na por­tach. Usługa EPL zapew­nia duży sto­pień prze­zro­czy­sto­ści ramek Ether­net w połą­cze­niach pomię­dzy inter­fej­sami UNI.

 

Łącze dostę­powe reali­zo­wane jest przez tech­no­lo­gie kablowe, świa­tło­wo­dowe, licen­cjo­no­wane radiowe.

   

Usługa dostępna jest w nastę­pu­ją­cych prze­pływ­no­ściach i inter­fej­sach:

 

Interface

Przepustowość

Konektor

1000 Base-SX/LX

10 Mb/s ~ 1 Gb/s

RJ-45F, SC/APC, E2000

10G Base - SR/LR/ER

10 Gb/s

SC/APC, E2000,LC

 

Opłaty związane z Transmisją danych przy pomocy Kanałów Ethernet

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA STANDARD

PRZEPUSTOWOŚĆ

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA [PLN]

10 Mb/s

1 000

300

50 Mb/s

1 000

400

100 Mb/s

1 000

500

200 Mb/s

1 000

 650

300 Mb/s

1 000

800

500 Mb/s

1 000

1 200

1 Gb/s

1 000

1 400

10 Gb/s*

1 000

2 400

 

Zmiana parametrów łącza

300

 

 

* mini­malny okres trwa­nia umowy dla prze­pu­sto­wo­ści 10 Gb/s nie może być być  krót­szy niż 36 mie­sięcy,  w przy­padku gdy OI musi ponieść dodat­kowe koszty inwe­sty­cyjne w celu uru­cho­mie­nia powyż­szej usługi.

 

Opłaty dodatkowe związane z Transmisją danych przy pomocy Kanałów Ethernet realizowaną do krajowych punktów wymiany ruchu

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA STANDARD

PRZEPUSTOWOŚĆ

OPŁATA JEDNORAZOWA [PLN]

OPŁATA ABONAMENTOWA [PLN]

100 Mb/s

-

80

300 Mb/s

-

165

500 Mb/s

-

300

1 Gb/s

-

 500

2 Gb/s

-

640

3 Gb/s

-

750

4 Gb/s

-

840

5 Gb/s

-

950

 10 Gb/s* - 1050
 

Zmiana parametrów łącza

300

 

 

* mini­malny okres trwa­nia umowy dla prze­pu­sto­wo­ści 10 Gb/s nie może być krót­szy niż 36 mie­sięcy,  w przy­padku gdy OI musi ponieść dodat­kowe koszty inwe­sty­cyjne w celu uru­cho­mie­nia powyż­szej usługi.

 

 

Opłaty związane z Transmisją danych przy pomocy Kanałów Ethernet w SLA TOP 

 

UMOWA TERMINOWA 12 MIESIĘCY - SLA TOP

SLA TOP(6h)

Dopłata 15% do opłat abonamentowych

 

Opusty związane z Transmisją danych przy pomocy Kanałów Ethernet 

 

OPUSTY LOKALIZACYJNE

LP.

MIEJSCOWOŚĆ

OPUST DO OPŁAT ABONAMENTOWYCH

1

0 - 499 mieszkańców

30%

2

500 - 749 mieszkańców

25%

3

750 - 999 mieszkańców

20%

4

1000 - 1999 mieszkańców

15%

  

Opusty lokalizacyjne określają dane z tabeli inwentaryzacyjnej
>POBIERZ< 

 

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dostęp do sieci Internet

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt