Internet dla Mazowsza 
REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Projekt "Internet dla Mazowsza" zakłada budowę światłowodowej sieci szkieletowej oraz budowę sieci NGA (FTTB) w 33 miejscowościach. Projekt koncentruje się na "białych obszarach NGA"

 

SEE MORE

Internet for Mazovia  

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA TELEKOMUNIKACYJNE


 
KBTO Sp. z o.o. jest operatorem mazowieckiej sieci szerokopasmowej (projekt "Internet dla Mazowsza"). Członek KT Consortium, wskładzie  KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland SA, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjne SA, BIATEL Telekomunikacja SA, BIATEL BIT SA

 

 

 

 

     

Kolo­ka­cja

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI.

Dostęp do sieci Internet

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci.

Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury .

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm.

Lambda

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Pliki do pobraniaZasięgKontakt

Zmiana Oferty Ramowej firmy KBTO

 

Z dniem 1 maja 2018 r. weszła w życie nowa Oferta Ramowa określająca warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” (zwana dalej „OR”), która uzyskała akceptację Prezesa UKE.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Start Usługi Transmisji do LIM

Start Usługi Transmisji do LIM

 

Mamy ogromną przyjemność ogłosić start usługi Transmisji Danych przy Pomocy Kanałów Ethernet do LIM. Nowa usługa jest już w pełni wdrożona, a nowa Oferta Ramowa uzyskała akceptacje UKE. 

 

Aby sprostać oczekiwaniom naszych Klientów od 1 maja 2018 roku mamy przyjemność świadczyć Państwu usługę Ethernet do LIM w poniższych przepływnościach: 100Mb/s, 300Mb/s, 500Mb/s, 1Gb/s~5Gb/s i 10Gb/s.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej AKTUALNOŚCI