Internet dla Mazowsza
REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza” zakłada wybu­do­wa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej oraz wybu­do­wa­nie sieci NGA (FTTB) w 33 miej­sco­wo­ściach. Pro­jekt kon­cen­truje się na „bia­łych obsza­rach NGA” 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Internet dla Mazowsza  

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

TELEKOMUNIKACYJNE


KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”). Czło­nek KT Con­sor­tium skła­da­ją­cego się z KT Cor­po­ra­tion, Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland S.A., War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych S.A., BIA­TEL Tele­ko­mu­ni­ka­cja S.A., BIA­TEL BIT S.A.

 

 

 

 

     

 

Kolo­ka­cja

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI.

Dostęp do sieci Internet

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci.

Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury .

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm.

Lambda

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Pliki do pobraniaZasięgKontakt

Opinia Prezesa UKE w sprawie Oferty Ramowej

 

W dniu 7 stycznia  2016 r. Prezes UKE wydał opinię zatwierdzającą Ofertę Ramową Operatora Mazowieckiej Sieci Szerokopasmowej zreazlizowanej w ramach projektu "Internet dla Mazowsza”.

 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się Uroczyste Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza". Zakończenie budowy sieci światłowodów ogłosił uroczyście w czwartek na konferencji na Stadionie Narodowym marszałek Mazowsza Adam Struzik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej AKTUALNOŚCI