Internet dla Mazowsza
REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA
ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza” zakłada wybu­do­wa­nie na tere­nie Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kiego świa­tło­wo­do­wej sieci szkie­le­towo dys­try­bu­cyj­nej oraz wybu­do­wa­nie sieci NGA (FTTB) w 33 miej­sco­wo­ściach. Pro­jekt kon­cen­truje się na „bia­łych obsza­rach NGA” 

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Internet dla Mazowsza  

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

TELEKOMUNIKACYJNE


KBTO Sp z. o. o. jest ope­ra­to­rem infra­struk­tury mazo­wiec­kiej sieci sze­ro­ko­pa­smo­wej (pro­jekt „Inter­net dla Mazow­sza”). Czło­nek KT Con­sor­tium skła­da­ją­cego się z KT Cor­po­ra­tion, Daewoo Inter­na­tio­nal Cor­po­ra­tion, Asseco Poland S.A., War­szaw­skie Przed­się­bior­stwo Robót Tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych S.A., BIA­TEL Tele­ko­mu­ni­ka­cja S.A., BIA­TEL BIT S.A.

 

 

 

 

     

 

Kolo­ka­cja

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI.

Dostęp do sieci Internet

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci.

Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury .

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm.

Lambda

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Pliki do pobraniaZasięgKontakt

EU tender results 40% costs down for variable part of electricity of IDM

 

-       01 Jan 2017

 

Because of IDM network consists of 167 active nodes includes 42 backbone containers, 93active distribution cabinets and 32 NGA cabinets), the network consumes much of electricity. In containers, two air conditioners maintain adequate temperature and humidity, DWDM equipment consumes max 3KW of electricity, a router consumes max 16.8 KW. In addition, each 93 active distribution cabinets also requires electricity to operate correctly which has 8.4KW router in the cabinet and 32 NGA cabinets also require electricity. Therefore, reducing the cost of electricity is a key part of the cost management in IDM operation.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Invisible WDB in the IDM network are getting visible in NOC

 

-       01 Mar 2017

 

The IDM network, which has total 3,680 km of fiber optic network, 42 ​​backbone nodes, and 308 distribution nodes, had been suffered from no visibility of passive only distribution links and nodes(refers to WDB). Even the cable was damaged by third party, the network operation center could not monitor due to the limited architecture of the IDM network. In usual, active nodes could be monitored by checking connection status in various methods which include PING at every period. However, over the half of the distribution nodes of the IDM were passive only node which means there is no active devices to react PING, even no electricity. Therefore, the operation center could not monitor the status of the node and relations.

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej AKTUALNOŚCI