ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPERATORA SIECI "INTERNET DLA MAZOWSZA"

 

Niniejszym informujemy, że dnia 24 lipca 2020 r. obowiązki operatora sieci „Internet dla Mazowsza” przejęło Województwo Mazowieckie, w imieniu którego wszelkie czynności związane z operowaniem siecią wykonywać będzie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie.  Jeżeli chcielibyście Państwo skontaktować się bezpośrednio z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. niniejszym podaję dane kontaktowe:

 

 

   

 

 


 

         
 

Internet for Mazovia 
REGIONAL BROADBAND NETWORK FROM PUBLIC FUNDS

The "Internet for Mazovia" project involves the construction of a fiber-optic backbone network and the construction of a NGA network (FTTB) in 33 localities. The project focuses on "NGA white areas"

 

SEE MORE

Internet for Mazovia  

PROVEN TELEKOMUNIKACYJNE


 
KBTO Sp. z oo is the operator of the broadband network in Mazovia ("Internet for Mazowsze" project). Member of KT Consortium, composed of KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland SA, Warszawskie Przedsiebi orstwo Robót Telekomunikacyjne SA, BIATEL Telekomunikacja SA, BIATEL BIT SA

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Kolo­ka­cja

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI.

Dostęp do sieci Internet

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci.

Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury .

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm.

Lambda

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Pliki do pobraniaZasięgKontakt

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OPERATORA SIECI "INTERNET DLA MAZOWSZA"

 

Niniejszym informujemy, że dnia 24 lipca 2020 r. obowiązki operatora sieci „Internet dla Mazowsza” przejęło Województwo Mazowieckie, w imieniu którego wszelkie czynności związane z operowaniem siecią wykonywać będzie Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Zmiana Oferty Ramowej firmy KBTO

 

Z dniem 1 maja 2018 r. weszła w życie nowa Oferta Ramowa określająca warunki dostępu telekomunikacyjnego do infrastruktury telekomunikacyjnej wybudowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza” (zwana dalej „OR”), która uzyskała akceptację Prezesa UKE.

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania.

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej AKTUALNOŚCI