Internet for Mazovia
REGIONAL BROADBAND NETWORK
FROM PUBLIC MEANS

The project "Internet for Mazovia" assumes building a fiber-optic backbone and distribution network in the Mazowieckie Voivodeship as well as building an NGA network (FTTB) in 33 localities. The project focuses on "white areas of NGA" 

 

SEE MORE

Internet for Mazovia  

CHECKED SOLUTIONS

TELECOMMUNICATIONS


KBTO Sp zoo is the operator of the infrastructure of the Mazovian broadband network (the project "Internet for Mazovia" ). Member of KT Consortium consisting of KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland SA, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjne SA, BIATEL Telekomunikacja SA, BIATEL BIT SA

 

 

 

 

     

Kolo­ka­cja

 

Kolo­ka­cja jest to usługa udo­stęp­nia­nia fizycz­nej prze­strzeni lub urzą­dzeń tech­nicz­nych przez Ope­ra­tora Infra­struk­tury dla Klienta w celu umiesz­cze­nia i podłą­cze­nia nie­zbęd­nego sprzętu, a w szcze­gól­no­ści urzą­dzeń tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych Klienta.

Trans­mi­sja danych Ether­net

 

Trans­mi­sja danych Ether­net jest to połą­cze­nie typu punkt-punkt ofe­ru­jące wir­tu­alne połą­cze­nie EVC (Ether­net Vir­tual Con­nec­tion) pomię­dzy odle­głymi geo­gra­ficz­nie loka­li­za­cjami Klienta w war­stwie dru­giej modelu OSI.

Dostęp do sieci Internet

 

Dostęp do sieci Inter­net umoż­li­wia Klien­towi trans­mi­sję mię­dzy­na­ro­do­wego i kra­jo­wego ruchu TCP/IP poprzez fizyczne dołą­cze­nie Sieci Klienta do sieci Ope­ra­tora Infra­struk­tury, zapew­nia odpo­wied­nie para­me­try trans­mi­sji wewnątrz sieci.

Dzierżawa Ciemnych Włókien

 

Usługa polega na dzier­ża­wie jed­nego (1J) lub więk­szej ilo­ści ciem­nych włó­kien świa­tło­wo­do­wych (2J, 4 J itd.) na cią­głym odcinku o okre­ślo­nej dłu­go­ści optycz­nej, zesta­wio­nych pomię­dzy kolo­ka­cjami i zakoń­czo­nymi na prze­łącz­nicy optycz­nej Ope­ra­tora Infra­struk­tury .

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

 

Usługa umoż­li­wie­nia Klien­towi dostęp i korzy­stanie z kana­li­za­cji kablo­wej w celu uło­że­nia kabli tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Ope­ra­tor Infra­struk­tury udo­stęp­nia kana­li­za­cję kablową w postaci mikrokana­li­za­cji o śred­nicy 10 mm.

Lambda

 

Usługa obej­muje dzie­rża­wę kanału optycz­nego w sys­te­mie xWDM umo­żli­wia­ja­̨cego trans­mi­sję sygna­łów o okre­ślo­nej prze­pływ­no­ści oraz dłu­go­ści fali optycz­nej zale­żnej od potrzeb i możli­wo­ści tech­nicz­nych Urza­̨dzeń Klienta.

Pliki do pobraniaZasięgKontakt

 

Czy jesteś zainteresowany łącznością między IDM i innymi sieciami w LIM?

 

Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów na początku 2018 roku, KBTO planuje udostępnić nową usługę - połączenie Ethernet pomiędzy IdM i Centrum LIM w Warszawie, w którym znajduje się jeden z największych IX punktów w Europie. Do tej pory IdM był odrębną siecią zlokalizowaną w województwie mazowieckim, która mogła zapewnić transmisje Ethernet tylko na terenie Mazowsza, ale dzięki nowej usłudze nasi klienci będą mogli łączyć się z różnymi sieciami. Mamy nadzieję, że ta nowa usługa spełni Twoje oczekiwania.

 

ZOBACZ WIĘCEJ

Invisible WDB in the IDM network are getting visible in NOC

 

-       01 Mar 2017

 

The IDM network, which has total 3,680 km of fiber optic network, 42 ​​backbone nodes, and 308 distribution nodes, had been suffered from no visibility of passive only distribution links and nodes(refers to WDB). Even the cable was damaged by third party, the network operation center could not monitor due to the limited architecture of the IDM network. In usual, active nodes could be monitored by checking connection status in various methods which include PING at every period. However, over the half of the distribution nodes of the IDM were passive only node which means there is no active devices to react PING, even no electricity. Therefore, the operation center could not monitor the status of the node and relations.

ZOBACZ WIĘCEJ

Więcej AKTUALNOŚCI