Aktualności
 
Aktualności
 
Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza"

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. odbyło się Uroczyste Otwarcie Sieci "Internet dla Mazowsza". Zakończenie budowy sieci światłowodów ogłosił uroczyście w czwartek na konferencji na Stadionie Narodowym marszałek Mazowsza Adam Struzik.

ZOBACZ WIĘCEJ

Uroczyste Otwarcie Centrum Zarządzania Siecią

Uro­czy­ste Otwar­cie
Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią


21 wrze­śnia br. odbyło się Uro­czy­ste Otwar­cie Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cią zre­ali­zo­wa­nego w ramach pro­jektu „Inter­net dla Mazow­sza”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Cen­nik hur­towy prze­ka­zany do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej


17 listopada br. KBTO prze­ka­zało do Urzędu Komu­ni­ka­cji Elek­tro­nicz­nej Ofertę Ramową wraz z cen­ni­kiem hur­to­wym. Zostało w nim uwzględ­nione wiele uwag zgło­szo­nych przez ope­ra­to­rów w trak­cie kon­sul­ta­cji. 

ZOBACZ WIĘCEJ

1 2

Kolo­ka­cja

Trans­mi­sja danych Ether­net

Dzierżawa Ciemnych Włókien

Dzierżawa Kanalizacji Kablowej

Pliki do pobrania Zasięg Kontakt